Photogallery

2006, Kiev. «Pushcha-Ozerna» Health Resort